CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Hồ Hoàng Anh

Một đoạn clip ngắn, Stop Motion, rất vui. 47 giây phim ngắn (stop motion) này mà cũng tốn ối công sức của tác giả Hồ Hoàng Anh (School of Visual Arts, New York). Xin mời thưởng thức.