CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: human capital

Nghiên cứu mới đánh giá ảnh hưởng của tham nhũng đến chất lượng nguồn vốn nhân lực
Với việc phân tích một lượng dữ liệu dọc (longitudinal data) về các doanh nghiệp tại Việt Nam trong khoảng 2005-2015, các tác giả đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả (causal impact) của vốn xã hội lên sự vận hành của các doanh nghiệp.