CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Ig Nobel 2018

Nghiên cứu về hành vi hung hăng, chửi rủa khi lái xe được Annals of Improbable Research trao "giải" Ig Nobel "Hòa Bình" 2018
Trong nhiều nghiên cứu được Annals of Improbable Research trao "giải" Ig Nobel 2018, có nghiên cứu về sử dụng tà thuật để trả thù sếp...