CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Illicit cigarette

Nghiên cứu khảo sát người hút thuốc ở 12 tỉnh thành Việt Nam, ước tính cả về lượng tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp và thiệt hại đối với doanh thu thuế của Chính phủ.