CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Immigrants

Công bố mới về mối quan hệ giữa quá trình hội nhập vào nước bản địa và việc khởi nghiệp kinh doanh của người nhập cư vào Thụy Điển.