CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Imperial House of Japan

Các thành viên của Hoàng gia Nhật Bản không chỉ được kính trọng vì họ là dòng tộc trị vì lâu nhất trên thế giới, mà còn vì họ là những nhà nghiên cứu có đóng góp quan trọng cho tri thức của nhân loại.