CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Income inequality

Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia có mức thu nhập trung bình dựa trên bộ dữ liệu 158 quốc gia.
Nghiên cứu mới đánh giá ảnh hưởng của nhiều nguồn thu nhập đến bất bình đẳng thu nhập giữa các dân tộc tại Việt Nam.