CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: information retrieval

Nghiên cứu mới cho thấy công nghệ giúp con người giải phóng bớt các thông tin thừa khỏi não và tập trung hơn vào các tác vụ quan trọng.
Số lượng bài báo khoa học hiện này ngày một gia tăng và công nghệ AI trong phân tích, tổng quan nghiên cứu đã và đang được các nhà khoa học tận dụng. Thậm chí, trí tuệ nhân tạo còn có thể tạo ra các giả thiết nghiên cứu mới.