CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Institutional quality

Nghiên cứu mới của tác giả Đoàn Quang Huy (Đại học Thái Nguyên) về khu vực hạ Sahara châu Phi.
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mới và cũ tại thị trường Việt Nam