CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: international collaboration

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng các nghiên cứu hợp tác quốc tế thường tránh các kết quả mới lạ, và tập trung nhiều vào sự an toàn.