CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: internationalization of the curriculum

Nghiên cứu mới của hai tác giả Trịnh Ngọc Anh và Lindsey Conner đã điều tra, đánh giá sự gắn bó của sinh viên với chương trình giảng dạy quốc tế tại Việt Nam.