CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: interview

SSHPA trò chuyện với tác giả Phạm Quang Hưng về nghiên cứu mới, động lực để làm việc và định hướng tương lai của một nhà nghiên cứu trẻ.