CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: job crafting

Nghiên cứu mới của tác giả Lưu Trọng Tuấn về hiệu ứng từ phong cách lãnh đạo gia tưởng và động lực phụng sự công tạo nên ảnh hưởng của việc tự thiết kế công việc linh hoạt đến người dân và tổ chức công cùng tạo nên giá trị.