CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Kyoto University

Mới đây, Đại học Kyoto đã tiến hành điều tra và công bố về vụ việc biển thủ và sử dụng bất chính tương đương khoảng 105 tỷ đồng của 4 giáo sư thuộc Viện nghiên cứu linh trưởng.