CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Labor productivity

Nghiên cứu về các chi phí tương đối và FDI cho thấy Việt Nam đang có nhiều ưu thế về nhân lực so với các nước láng giềng.