CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: language barrier

Tác giả Sneha Kulkarn gợi ý các hướng đi để giúp đỡ các nhà nghiên cứu không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vượt qua được rào cản về ngôn ngữ.