CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Lecture series

Giới thiệu bài giảng Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R của NCS. Nguyễn Minh Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa).