CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: legacy

“What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” — T.S. Eliot
Một nghiên cứu nhỏ trở thành một sự tưởng nhớ lớn lao về cuộc đời của tác giả.