CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Lies

Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.