CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: literature review

Số lượng các nghiên cứu mới, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, ngày một nhiều hơn. Vì thế, các nhà nghiên cứu cần có những bài tổng lược lý thuyết được cập nhật thường xuyên để có thể theo kịp các kết quả mới.
Nhóm nghiên cứu do tác giả Lê Nga (Maastricht University, Hà Lan) dẫn dắt đã tiến hành chùm bài viết rà soát tổng quan lý thuyết tác động của bảo hiểm y tế đối với nguồn cung lao động, và đánh giá tác động của bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam.
Không dễ dàng gì để theo dõi đầy đủ số lượng nghiên cứu khoa học được xuất bản mỗi ngày. Chính vì thế các phần mềm như Researcher hay Zendy là một cứu cánh lý tưởng để giúp các nhà nghiên cứu.
Rà soát tổng quan lý thuyết (literature review) là phần văn bản nghiên cứu, hoặc có khi là cả một bài nghiên cứu hoàn chỉnh, có mục đích tóm lược và tổng kết một cách có cấu trúc và mang tính phản biện đối với tất cả các công trình khoa học đã công bố, hoặc tối thiểu đã xuất hiện ở dạng preprint. Đây là loại văn bản quan trọng trong khoa học, và là phần hành trình bắt buộc của các nghiên cứu khoa học hiện đại.