CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Low carbon city

Nghiên cứu về thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững đã phân tích sự khác biệt và trung lặp trong 6 thuật ngữ thông dụng: ‘sustainable city’, ‘low carbon city’, ‘smart city', ‘knowledge city’, ‘resilient city’ và ‘eco city’