CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Materials Science

Chia sẻ của TS. Nguyễn Việt Hương (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa) về vẻ đẹp của ngành khoa học vật liệu.