CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: meditation

Thiền định được cho là giúp cải thiện sức khỏe, sự tập trung, và hoạt động tâm trí của người luyện tập. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá dường sự hiệu quả của thiền đang bị nói quá lên so với dữ liệu thực chứng từ khoa học