CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: methodology

Nghiên cứu mới điều tra kĩ lưỡng về mối quan hệ giữa nhìn màn hình và sức khỏe con người.
Gợi ý từ tổng biên tập tạp chí European Science Editing—Ksenija Baždarić—về quá trình thiết kế và xác nhận bảng hỏi trong nghiên cứu khoa học.
Mục "phương pháp luận" có mục đích mô tả lại chính xác nghiên cứu được thiết kế thế nào, dữ liệu được thu thập, phân tích và sử dụng ra và đặc biệt những thông tin này chính là cách để đánh giá hiệu lực của toàn nghiên cứu. Vậy có cách nào để viết tốt mục này?