CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Michael Harvey

Tôi không có giao đãi gì đặc biệt với Gs. Harvey, dù có biết ông ấy và Nancy Napier có một số dự án và tác phẩm chung với nhau. Ấn tượng rõ nhất chỉ là một tập slides bài giảng của Mike về xu hướng xuất bản trong ngành quản trị thời đại toàn cầu hóa.