CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Modern constitutionalism

Để có góc nhìn khái quát nhất về sự chuyển đổi trên phương diện luật pháp và xã hội học của bản án tử hình ở Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, tác giả Trần Kiên và Vũ Công Giao ( Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội ) đã tiến hành nghiên cứu về đề tài này.
Nghiên cứu mới đi sâu phân tích công cuộc đấu tranh chống Pháp của Hồ Chí Minh dưới góc nhìn mới dựa trên khái niệm "chủ nghĩa hợp hiến chống thực dân" (Anticolonial constitutionalism).