CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Musk Deer

Hươu xạ là loại động vật có vú được Liên minh Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế xếp vào loại nguy cấp. Số lượng hươu xạ tại Việt Nam giảm nhanh chóng do tình trạng săn bắt (để khai thác xạ hươu – chất định hương và dược liệu quý) và huỷ hoại môi trường sống.