CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nature Publishing Group

Trong bài có thông tin khoa học về đóng góp của các cơ quan Việt Nam vào các ấn phẩm “hạng siêu nặng” của thế giới, trong một danh mục tiếng tăm có tên gọi Nature Index.