CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: negative results

Có rất nhiều nghiên cứu được thiết kế cẩn thận, nghiêm ngặt, nhưng kết quả cuối cùng lại rất nhàm chán hoặc không trả lời khẳng định. Và hầu hết các nghiên cứu này đều không được công bố rộng rãi.