CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: net income per employee

Nghiên cứu mới phân tích về mối liên hệ giữa khả năng cạnh tranh, mức lương, các đặc tính của CEO và hiệu suất của doanh nghiệp.