CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: network graph

Giới thiệu mô hình lưới tác giả 3D dựa trên dữ liệu từ CSDL SSHPA.
Nature với lưới kết nối khổng lồ của hơn 4070 nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất và môi trường.
Dữ liệu liên kết đồng tác giả của SSHPA được sản xuất cho độ sâu 2-bước. Và qua quan sát hàng trăm lưới như vậy cho tới thời điểm này (13-5-2018), có lẽ hình dưới đây cho lưới “đẹp” nhất. (Đến lúc này là có tổng cộng 1749 nhà khoa học có dữ liệu, trong đó 733 là người Việt.)