CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: nghiên cứu chất lượng cao

Bài về công việc xuất bản rất hay, của Virginia Gewin, trên Nature: “How to write a first-class paper” ngày 28-2-2018.