CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: nightlife

Năm 2018, "thành phố không ngủ" New York đã thành lập Văn phòng cho cuộc sống ban đêm. Năm 2012, thành phố Amsterdam đã bổ nhiệm Thị trưởng ban đêm. Thành phố London thì cũng có chức vụ tương tự là Night Czar từ năm 2016. Những nỗ lực rải rác để đảm bảo sự hiệu quả, an toàn của nền kinh tế ban đêm này cần được phối hợp hiệu quả hơn với sự trợ giúp của các nhà khoa học.