CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nobel Prize

2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) and Michael Kremer (Harvard University, Cambridge, USA).
Một chút bình luận cá nhân của nghiên cứu sinh Thiên văn học Trương Tuấn Ngọc (Cornell Univeristy, Hoa Kỳ) về giải Nobel Vật lí 2019 cho khám phá hành tinh ngoài hệ mặt trời.
Các nhà khoa học đạt giải Nobel bắt đầu từ đâu, và từ khi nào?
Giải thưởng Nobel Kinh tế 2018 tôn vinh hai nhà kinh tế học đã và đang trả lời những câu hỏi lớn về kinh tế và thế giới: William D. Nordhaus (Kinh tế và môi trường) và Paul M. Romer (Kinh tế và công nghệ).
Một vài chia sẻ của nhà vật lý Arthur Ashkin sau khi đạt giải Nobel 2018: Ông vẫn còn việc nghiên cứu phải làm.