CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: open science

Phản bác những người phủ nhận khoa học trong cuộc thảo luận công khai luôn có tác dụng tích cực hơn là không làm gì cả.
GitHub triển khai chương trình tài trợ cộng đồng cho các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở GitHub Sponsors.
Open Access là tương lai của khoa học
Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.
Hai quỹ tài trợ khoa học lớn là Wellcome Trust và Bill & Melinda Gates Foundation đã tuyên bố sự ủng hộ của mình với Kế hoạch S đầy táo bạo được công bố hồi tháng 9