CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: organic tea conversion

Bài nghiên cứu mới về tác động đối với thu nhập hộ gia đình của việc chuyển đổi sang sản xuất trà hữu cơ tại các tỉnh vùng miền núi phía bắc Việt Nam.