CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: organizational innovation

Tác giả Phan Thị Thục Anh (Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân) đã nghiên cứu về tác động của đổi mới tổ chức đối với hiệu quả kinh doanh trên mẫu dữ liệu 266 công ty trong nước.