CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Ownership concentration

Nghiên cứu mới tìm hiểu về nhận thức của giám đốc độc lập về vai trò của mình trong doanh nghiệp.