CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Parental perceptions

Nghiên cứu đã chỉ ra hệ quả có hại về tinh thần, thể chất, cảm xúc và đặc biệt là kết quả học tập của việc dạy dỗ trẻ bằng cách đánh mắng.
Nghiên cứu về quan niệm của phụ huynh đối với vấn đề về sức khỏe sinh sản và tình dục ở trẻ vị thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh