CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: peer review

Một số nhà xuất bản lớn đang thử ứng dụng công nghệ A.I. để hỗ trợ bình duyệt khoa học.
Tuần lễ Peer Review Week 2018 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 9 và sự kiện trọng tâm - giải thưởng Publons’ Peer Review Awards 2018 - sẽ được Publons công bố vào ngày 12 tháng 9.
Nghiên cứu của Publons về tình hình phản biện trên thế giới năm 2018 dựa trên khảo sát 11.800 nhà khoa học.
Phản biện phải đảm bảo nhà nghiên cứu nêu đầy đủ hệ quả tiêu cực của nghiên cứu. Một đề nghị mới đang gay xôn xao giới khoa học máy tính.
Nghiên cứu này thực hiện hoàn toàn trên dữ liệu Việt Nam, do các tác giả thuần Việt Nam tiến hành, và xử lý một vấn đề thuộc tầm mức lý thuyết tương đối tổng quát về tín hiệu giá trong bất đối xứng thông tin kinh tế, và nằm ở ranh giới của tâm lý, lý thuyết hành vi, và kinh tế y tế.