CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Penrose stairs

Nhà vật lý Roger Penrose được công chúng biết đến thông qua một ý tưởng sử dụng rộng rãi trong văn hóa đại chúng: Cầu thang Penrose.