CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Planetary Science

Những đá, sỏi, bụi thu thập được từ Apollo 11 đã đem lại cho chúng ta những hiểu biết mới về nguồn gốc của Mặt trăng và sự hình thành của hệ Mặt trời. Bài viết của Trương Tuấn Ngọc (Nghiên cứu sinh Thiên văn học, Đại học Cornell, Mỹ) cho tạp chí Tia Sáng, số 14 tháng 7 năm 2019.
Dự án hợp tác nghiên cứu mới giữa NASA và đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội