CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Popular culture

Sự phát triển của dòng phim anh hùng chứng kiến một tiểu văn hóa trở thành tâm điểm, và phản ánh những tư tưởng, vấn đề trong suốt hai thập niên đầu thế kỉ 21.