CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: poverty alleviation

Một nghiên cứu mới ra đã phân tích những quan điểm của người lái xích lô để đưa ra một số đề xuất trong việc xóa đói giảm nghèo.
Tại Việt Nam, du lịch đang trở thành một ngành nòng cốt trong việc xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên, có những góc nhìn vẫn chưa được khai thác như người bán hàng rong.