CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: predatory journal

Các tạp chí 'rởm' thường được coi là không có quá trình bình duyệt. Tuy nhiên, kết quả mới dựa trên dữ liệu từ Publons cho thấy, có rất nhiều tạp chí 'rởm' cũng mời các nhà nghiên cứu tham gia bình duyệt, và thậm chí lưu lại báo cáo trên Publons.
“Dơi là loài động vật rất tuyệt!” là một câu trong bản thảo của Tristan Martin, và bản thảo này đã được chấp thuật đăng trên International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences.
Sau 12 giờ với 18 câu hỏi lớn và 3 vòng thảo luận, 35 nhà khoa học hàng đầu thế giới đã cùng đồng thuận một định nghĩa về một tạp chí rởm, hay ‘predatory journal’. Định nghĩa được chia sẻ tới công chúng trên Nature.