CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Privatization

Tác giả Lan Hoang (State University of New York) công bố nghiên cứu về tư nhân hoá trong giáo dục với 2 hướng chính song song đồng hành: Đại học tư nhân và tư nhân hoá một phần đại học công.