CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Product innovation

Nhóm tác giả do TS. Ngô Viết Liêm (khoa Kinh tế của trường Đại học University of New South Wales, Úc) dẫn dắt đã tiến hành một nghiên cứu về hiệu quả đối với kinh doanh của chiến lược “sense and respond” thông qua cân bằng những đổi mới mang tính khai thác và những đổi mới mang tính khám phá.
Nghiên cứu chỉ ra sự tương quan giữa các nguồn kiến thức (nội bộ, cộng tác, và khu vực) với sự đổi mới trong các công ty tư nhân phi nông nghiệp tại Việt Nam.