CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: public services

Nghiên cứu tại các trường đại học ở Mỹ và Canada cho thấy hoạt động hướng đến công chúng thật sự chưa được đánh giá đúng mức, và các hoạt động nghiên cứu vẫn là yếu tố tiên quyết cho một sự nghiệp xán lạn.
Admin xin dành chút thời gian để giới thiệu công việc phản biện nghiên cứu với những người chưa từng trải qua, và bổ sung thông tin cập nhật/thảo luận với những nhà nghiên cứu đã đóng vai cây bút bình xét nhiều lần.
Tác giả Pham Ngoc Ha, trong nghiên cứu mới, cho rằng chất lượng của khu vực công ở Việt Nam vẫn còn thấp dù đã có nỗ lực cải cách và cần có sự chủ động và hiệu quả từ lãnh đạo để cải thiện.