CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: publish or perish

Các nghiên cứu sinh tiến sĩ trên thế giới đang phải vượt qua nhiều trở ngại hơn để có thể theo đuổi tri thức, theo khảo sát mới trên phạm vi toàn cầu của Nature.
How we have learnt to overcome our shortcomings, face our fears, and grow as competent researchers in the harsh academic world.
Mỗi nhà nghiên cứu đều say mê tri thức nhưng cũng luôn hướng đến những thành tựu cao nhất cho sự nghiệp theo đuổi cả đời. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt và góp phần sản xuất ra những tri thức tốt nhất cho nhân loại.
Nghiên cứu tại các trường đại học ở Mỹ và Canada cho thấy hoạt động hướng đến công chúng thật sự chưa được đánh giá đúng mức, và các hoạt động nghiên cứu vẫn là yếu tố tiên quyết cho một sự nghiệp xán lạn.
Hệ thống khoa học với các tạp chí, ngôn ngữ hay phản biện được hình thành như thế nào? Lược dịch từ bài viết tuyệt vời hấp dẫn của David Banks trên Publications.