CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: quality of life

Nghiên cứu mới đánh giá chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam trên tạp chí Quality and Quantity của Springer.
Tại Việt Nam, du lịch đang trở thành một ngành nòng cốt trong việc xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên, có những góc nhìn vẫn chưa được khai thác như người bán hàng rong.